Všeobecné podmínky použití

Přístup a použití těchto www stránek podléhají následujícím podmínkám. Prosím používejte tyto stránky, pouze pokud s uvedenými podmínkami souhlasíte. Tyto www stránky byly připraveny oddělením volně prodejných léčiv společnosti Bayer s.r.o. (dále jenom Bayer) a stejnou společností jsou i spravovány. Vyhrazujeme si právo na zrušení, částečnou nebo úplnou modifikaci těchto stránek a Všeobecných podmínek použití. Společnost Bayer může tyto podmínky podle svého uvážení kdykoliv změnit bez předchozího oznámení. Musíme Vás proto požádat, abyste se při příští návštěvě těchto stránek znovu podívali na tyto podmínky a vzali na vědomí změny a dodatky, které byly udělány.

Autorská práva

Všechny materiály, dokumenty, ilustrace a grafy publikované na těchto www stránkách jsou předmětem autorských práv vlastněných společností Bayer. Používat tyto materiály můžete pouze za předpokladu, že na veškerých kopiích či výňatcích z těchto materiálů zůstanou zachována veškerá upozornění na autorská či jiná vlastnická práva, jež jsou na nich uvedena. Materiály mohou být použity pouze k osobním účelům, nesmějí se používat ke komerčním účelům. Dokumenty nesmějí být měněny žádným způsobem a všechny ilustrace získané z těchto www stránek se musí použít spolu s textem, který k ilustracím patří.

Ochranné známky

Všechny názvy produktů uvedené na těchto stránkách jsou ochrannými známkami společnosti Bayer, jejích dceřiných společností, poboček nebo obchodních partnerů. Jakékoliv neautorizované použití nebo zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení autorského zákona, zákona o ochranných známkách a dalších zákonů o ochraně průmyslových vlastnických práv.

Omezení odpovědnosti

Bayer připravil podrobné informace na těchto stránkách z interních a externích zdrojů podle svých nejlepších znalostí a přesvědčení a s profesionálním úsilím. Průběžně se budeme snažit rozšiřovat a aktualizovat tyto informace. Informace na těchto stránkách jsou poskytovány výlučně pro prezentaci společnosti Bayer, jejich produktů a služeb. Neděláme však žádné prohlášení a nedáváme žádné záruky, vyhlášené ani nevyslovené, za úplnost a správnost informací na těchto www stránkách. Obzvlášť si musíte být vědomi, že tyto informace už nemusí být aktuální. Proto Vám doporučujeme ověřit si jakoukoliv informaci, kterou získáte na těchto stránkách předtím, než je v jakékoliv formě použijete. Informace, které se poskytují na těchto www stránkách, Vás nezprošťují od provedení vlastní kontroly našich doporučení a produktů – obzvlášť informace o bezpečnosti a specifikaci produktů – s ohledem na vhodnost použití pro zamýšlené cíle. V případě, že potřebujete jakékoliv informace a instrukce týkající se našich produktů a služeb, kontaktujte nás prosím přímo. Uživatelé těchto stránek prohlašují, že souhlasí s tím, že používají tyto www stránky a jejich obsah na vlastní nebezpečí. Ani Bayer, ani jakákoliv třetí strana, která se podílí na vytváření, produkci nebo přenášení těchto www stránek, neodpovídají za náhradu škody nebo újmu na zdraví vzniklé na základě, nebo v souvislosti s následujícími důvody: z přístupu, nebo nemožnosti přístupu, z použití, nebo nemožnosti použít tyto www stránky, nebo z faktu, že jste se spoléhali na informace poskytované těmito www stránkami.

WWW stránky třetích stran

Tyto www stránky obsahují linky/odkazy na www stránky třetích stran. Poskytnutím těchto odkazů však Bayer nedává žádné schválení jejich obsahu. Bayer nepřijímá žádnou zodpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto www stránek ani žádnou zodpovědnost za škodu nebo újmu na zdraví plynoucí z použití jejich obsahu v jakékoliv formě. Linky na další stránky se poskytují uživatelům internetu pouze kvůli jejich pohodlí. Uživatelé navštěvují takovéto www stránky na vlastní nebezpečí.

Materiály, které poskytujete

Uživatel těchto stránek je plně zodpovědný za obsah a správnost materiálů, které zasílá společnosti Bayer, stejně jako je zodpovědný za to, že neporušuje práva třetích stran, která mohou být součástí těchto materiálů. Uživatel dává společnosti Bayer svolení k uložení těchto materiálů a k jejich použití ke statistickým analýzám nebo pro jakýkoliv jiný specifický obchodní účel. Bayer je oprávněný použít obsah těchto zpráv, včetně nápadů, objevů, obrázků, technik a expertíz v nich obsažených, pro jakýkoliv účel, jako vývoj, produkce a/nebo marketing produktů a služeb, reprodukovat tyto informace a poskytnout je třetím stranám bez jakéhokoliv omezení.

Poslední úpravy: 24. květen 2018

Pokud byly tyto informace pro Vás užitečné, možná se o ně ráda podělíte se svými kamarádkami.